» Polityka prywatności

Kontakt

 • BIURCOM Spółka z o.o.
  ul.Święty Marcin 29 / 8
  61-806 Poznań
  NIP: 7831775730
 • E-mail:biuro@biur.com.pl
 • Telefon574 370 841
 • Godziny działania sklepuDział Obsługi Klienta: Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 16.00

Polityka prywatności


1. Warunki ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.biur.com.pl, zwanego dalej "Sklepem".
1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest BIURCOM SP. Z O. O. z siedzibą na ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725487, posiadająca numer statystyczny REGON: 369823253, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7831775730, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
1.3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
1.4. W celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
1.5. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

2. Cel zbierania danych
2.1. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane są w celach:
 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
2.2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
2.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
2.4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
2.5. Przysługuje Ci prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
2.6. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu biur.com.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez biur.com.pl, co może w istotny sposób na Ciebie wpływać poprzez umożliwienie Ci zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.
2.7. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji.
2.8. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

3. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Wyłączenie odpowiedzialności
4.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
4.2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
4.3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

5. Kontakt z Administratorem danych
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: biuro@biur.com.pl

6. Zmiany Polityki Prywatności
6.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
6.2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Przejdź do strony głównej